Právní informace

Před použitím těchto stránek si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky používání. Přihlášením na tyto stránky přijímáte tyto podmínky bez výhrad.

Firma

IMEON Energy
10 Rue Amiral Romain Desfossés
29200 Brest
FRANCE
Tel: +33 1 84 17 51 15
Fax: +33 9 55 66 66 52
—————————————
DPH: FR5879234564700012
RCS: Brest B 792 345 647
DPH Intra: 58792345647

PODMÍNKY POUŽITÍ

Stránky přístupné prostřednictvím následující url: https://imeon-energy.cz jsou provozovány v souladu s francouzským právem. Používání těchto stránek se řídí těmito všeobecnými podmínkami. Používáním stránek potvrzujete, že jste si tyto podmínky přečetli a souhlasíte s nimi. Společnost IMEON ENERGY je může kdykoli bez předchozího upozornění změnit.
Společnost IMEON ENERGY nenese žádnou odpovědnost za zneužití služby.

Omezení odpovědnosti

Informace na těchto stránkách jsou co nejpřesnější a stránky jsou pravidelně aktualizovány, ale mohou obsahovat nepřesnosti, vynechávky nebo mezery. Pokud zjistíte mezeru, chybu nebo něco, co se jeví jako závada, nahlaste to prosím e-mailem a co nejpřesněji popište problém (problematická stránka, spouštěcí akce, typ použitého počítače a prohlížeče atd.).

Stažení jakéhokoli obsahu provádí uživatel na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost. Společnost IMEON ENERGY proto nenese odpovědnost za jakékoli poškození počítače uživatele nebo ztrátu dat v důsledku stahování.

Fotografie nejsou smluvní.

Za hypertextové odkazy vytvořené v rámci těchto webových stránek na jiné zdroje v internetové síti nemůže nést odpovědnost společnost IMEON ENERGY.

LITIGACE

Tyto podmínky se řídí francouzským právem a veškeré spory nebo soudní spory, které by mohly vzniknout v souvislosti s jejich výkladem nebo plněním, budou spadat do výlučné pravomoci soudů, na nichž závisí sídlo společnosti IMEON ENERGY Referenčním jazykem pro řešení případných sporů je francouzština.

Prohlášení pro CNIL

V souladu se zákonem 78-17 ze dne 6. ledna 1978 (ve znění zákona 2004-801 ze dne 6. srpna 2004 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů) týkajícím se informačních technologií, souborů a svobod byly tyto stránky nahlášeny Národní komisi pro informatiku a svobody (www.cnil.fr).

PRAVO NA PŘÍSTUP

Podle tohoto zákona mají uživatelé internetu právo na přístup, opravu, změnu a výmaz údajů, které se jich osobně týkají. Toto právo lze uplatnit poštou na adrese IMEON ENERGY 10 Rue Amiral Romain Desfossés
29200 Brest
nebo elektronicky na následující e-mailovou adresu: contact@imeon-energy.com.
Shromážděné osobní údaje nejsou v žádném případě svěřovány třetím stranám s výjimkou případného řádného provedení služby objednané uživatelem internetu.

CONFIDENTIALITY</h1
Vaše osobní údaje jsou důvěrné a nebudou za žádných okolností předávány třetím stranám s výjimkou řádného poskytování služby.

VÝROBNÍ VLASTNICTVÍ

Veškerý obsah těchto stránek, mimo jiné včetně grafiky, obrázků, textů, videí, animací, zvuků, log, gifů a ikon, jakož i jejich formátování, je výhradním vlastnictvím společnosti IMEON ENERGY, s výjimkou ochranných známek, log nebo obsahu patřícího jiným partnerským společnostem nebo autorům.
Jakákoli reprodukce, distribuce, úprava, adaptace, další přenos nebo zveřejnění, a to i částečné, těchto různých prvků je bez výslovného písemného souhlasu společnosti IMEON ENERGY přísně zakázáno. Toto zobrazení nebo reprodukce jakýmkoli způsobem představuje porušení, které se trestá podle článku L.3335-2 a následujících zákoníku o duševním vlastnictví. Nedodržení tohoto zákazu představuje protiprávní jednání, které může vést k občanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti porušitele. Kromě toho proti vám mohou vlastníci zkopírovaného obsahu podniknout právní kroky.

Společnost IMEON ENERGY je totožným vlastníkem “práv pořizovatelů databází” uvedených v hlavě IV knihy III zákoníku o duševním vlastnictví (zákon č. 98-536 ze dne 1. července 1998) o autorském právu a databázích.

Uživatelé a návštěvníci webových stránek si mohou zřídit hypertextový odkaz na tyto stránky, ale pouze na domovskou stránku, která je přístupná na následující adrese URL: https://imeon-energy.com, pokud se tento odkaz otevře v novém okně. Zejména je zakázán odkaz na podstránku (“hluboký odkaz”), stejně jako otevření těchto stránek v rámci (“rámování”), pokud to společnost IMEON ENERGY výslovně nepovolila.

V případě žádosti o autorizaci nebo informace nás prosím kontaktujte e-mailem: contact@imeon-energy.com. Pro tisk jsou stanoveny zvláštní podmínky.

Kromě toho si formátování těchto stránek vyžádalo použití externích zdrojů, k nimž jsme získali práva nebo k nimž jsou práva na použití otevřená:

  • Šablona grafické karty: šablona IMEONCORPO

HOST

OVH

PODMÍNKY SLUŽBY

Tyto stránky jsou navrženy v jazycích HTML5 a CSS3, pro lepší komfort používání a příjemnější grafiku doporučujeme používat moderní prohlížeče jako Safari, Firefox, Chrome,…

INFORMACE A VÝJIMKY

Společnost IMEON ENERGY využívá všechny dostupné prostředky k zajištění spolehlivých informací a spolehlivé aktualizace svých webových stránek. Mohou se však vyskytnout chyby nebo opomenutí. Uživatel proto musí dbát na správnost informací od společnosti IMEON ENERGY a hlásit veškeré změny, které považuje za užitečné. Společnost IMEON ENERGY v žádném případě neodpovídá za použití těchto informací a za případné přímé či nepřímé škody, které z toho mohou vyplynout.

COOKIES

Pro statistické a zobrazovací účely používá tato stránka soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory uložené na pevném disku, které zaznamenávají technické údaje o vaší navigaci. Některé části těchto stránek nemohou fungovat bez přijetí souborů cookie.

hypertextový odkaz

Webové stránky společnosti IMEON ENERGY mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo jiné zdroje dostupné na internetu.

Společnost IMEON ENERGY nemá možnost kontrolovat stránky připojené k jejím webovým stránkám. Společnost IMEON ENERGY neodpovídá za dostupnost těchto externích stránek a zdrojů, ani za ně neručí. Společnost IMEON ENERGY nenese odpovědnost za jakékoli škody jakéhokoli druhu, které vyplývají z obsahu těchto externích stránek nebo zdrojů, zejména z informací, produktů nebo služeb, které nabízejí, nebo z jakéhokoli použití těchto prvků. Rizika spojená s tímto používáním nese plně uživatel internetu, který musí dodržovat podmínky jejich používání.

Uživatelé, odběratelé a návštěvníci webových stránek společnosti IMEON ENERGY nesmí zřídit hypertextový odkaz na tyto stránky bez předchozího výslovného souhlasu společnosti IMEON ENERGY.

V případě, že si uživatel nebo návštěvník přeje vytvořit hypertextový odkaz na některou z webových stránek společnosti IMEON ENERGY, je nutné zaslat e-mail dostupný na stránkách, aby mohl formulovat svou žádost o vytvoření hypertextového odkazu. Společnost IMEON ENERGY si vyhrazuje právo hypertextový odkaz přijmout nebo odmítnout, aniž by musela své rozhodnutí zdůvodňovat.

HLEDAT

Kromě toho odkaz na webovou stránku za účelem dokončení vyhledávání informací v žádném případě neznamená, že společnost IMEON ENERGY uznává nebo přebírá jakoukoli odpovědnost za obsah nebo používání uvedené stránky.

PŘEDPOKLADY POUŽITÍ

Je proto vaší odpovědností přijmout veškerá přiměřená opatření, abyste se ujistili, že vše, co si vyberete pro své použití, neobsahuje takové prvky, jako jsou viry, trojské koně atd……

ZODPOVĚDNOST

Zákazníkovi, který je povinen jasně formulovat své potřeby a informovat se, není poskytnuta žádná jiná záruka. Pokud se informace poskytnuté společností IMEON ENERGY zdají být nepřesné, je na zákazníkovi, aby sám provedl všechna ověření souladu nebo věrohodnosti získaných výsledků. Společnost IMEON ENERGY v žádném případě neodpovídá třetím stranám za to, že zákazník využije informace nebo jejich nedostatek obsažené v jejích produktech, včetně jedné z jejích webových stránek.

KONTAKTUJTE NÁS

Společnost IMEON ENERGY je vám k dispozici pro jakékoli připomínky nebo návrhy. Můžete nám napsat ve francouzštině na e-mail: contact@imeon-energy.com.

IMEON ENERGY