imeon-manager-operating-mode

Volba provozu

 

Hybridní střídač IMEON má různé provozní režimy (smart grid, on-grid, off-grid a záložní), které jsou přístupné v programu IMEON OS ONE. Tyto provozní režimy byly integrovány tak, aby vyhovovaly potřebám jednotlivých projektů změnou priorit energetických toků. V závislosti na režimu se zvýší míra vlastní výroby, energie dodávané do sítě nebo bezpečnost dodávek energie.

Režim Smart Grid, který je výchozím režimem, optimalizuje vlastní výrobu solárního systému na maximum tím, že fotovoltaickou výrobu prioritně využívá k napájení elektrického panelu budovy nebo vybaveného domu a následně k nabíjení bateriového parku přebytečnou solární výrobou. Elektrický panel budovy bude napájen nejprve ze solární energie, v případě nedostatečné výroby z fotovoltaických panelů pak bude dodatečnou energii dodávat baterie. Pokud solární panely a baterie nebudou schopny zajistit dostatek energie, bude využita veřejná elektrická síť. Tento způsob provozu zvyšuje míru samovýroby.

Režim BackUp naopak upřednostňuje udržování nabití akumulátoru před jeho vlastní výrobou. Tento provozní režim zvyšuje dostupnost baterie a umožňuje tak delší energetickou autonomii v případě výpadku veřejné elektrické sítě. Fotovoltaická výroba bude přednostně využívána k nabíjení baterie a následně k napájení elektrického panelu vybaveného místa. Elektrický panel vybavené budovy bude přednostně napájen z přebytků solární výroby, v případě nedostatečné přebytkové výroby pak z veřejné elektrické sítě. Baterie převezme napájení pouze v případě, že dojde k přerušení veřejné distribuční sítě. Tento režim provozu se doporučuje pro projekty v oblastech s nestabilní elektrickou sítí.

Režim On-Grid se používá v případě instalace s hybridním měničem IMEON bez baterií. V tomto případě se energie vyrobená solárním fotovoltaickým systémem přivádí do elektrického panelu budovy a přebytečná elektřina se dodává do veřejné sítě. Elektrický panel v areálu bude přednostně zásobován solární elektřinou a v případě potřeby bude další energie dodávána z veřejné sítě. V této konfiguraci není míra samovýroby obecně optimální, protože profil spotřeby budovy zřídka koreluje s profilem solární výroby.

Režim Off-Grid je vhodný pro elektrifikaci izolovaných míst (nepřipojených k veřejné elektrické síti). Míra samovýroby u tohoto typu zařízení, pokud solární zařízení zajišťuje dodávku veškeré potřeby energie, je 100 % (je možné uvažovat o provozu s doplňkovým generátorem). V tomto případě solární elektřina nejprve nabije baterii a poté napájí výstup hybridního střídače IMEON (elektrický panel). Elektrický panel je tedy nejprve napájen solární energií a v případě potřeby pak chybějící elektřinu dodá baterie.